Vormingsplan GKv Leusden

Leven lang leren

Christen-zijn is een leven lang leren. Dat zit besloten in de opdracht van Jezus zelf, voordat Hij naar de hemel ging. Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’

Een leerling van Jezus wordt gedoopt en blijft daarna doorleren, om te leren Jezus als Koning gehoorzaam te zijn. Dat proces stopt niet bij het doen van openbare geloofsbelijdenis, maar gaat een leven door.

Dat betekent dat van een christen verwacht mag worden dat hij/zij zich laat vormen als volgeling van Christus en kind van God, en dat ouders hun kinderen deze vorming geven en laten geven.

We mogen er daarom van uitgaan dat iedereen die lid is van GKv Leusden, onderstaande vorming van harte wil ontvangen.

Leerplan

Commitment

We hopen op commitment van jongeren en hun ouders om het complete vormingsprogramma van onze gemeente te doorlopen. Zo kan de gemeente een plek zijn om gevormd te worden en een veilige omgeving om met leeftijdsgenoten te groeien en te wortelen in het geloof in Christus.

Gezinsdiensten

Onze kinderen verlaten regelmatig de kerkdienst voor de kinderbijbelgroepen. Ze komen tegen het eind van de dienst ook weer terug. Daar is bewust voor gekozen: zo ervaren we dat we bij elkaar horen. We mogen dankbaar zijn met de grote groep kinderen in onze gemeente. Zij horen er volop bij, dat mogen we ook doorvertalen in de vormgeving van de diensten.

Daarnaast zijn er ook ‘gezinsdiensten’. Een aantal keer per jaar een eredienst waar alle kinderen bij blijven (behalve de allerkleinsten natuurlijk, die kunnen naar de crèche). In zo’n dienst wordt rekening met hen gehouden. De kinderen leveren er ook een bijdrage aan: ze kunnen meehelpen met het collecteren, met de bijbellezing, met de gebeden (door bijvoorbeeld gebedspunten door te geven).

Het is de bedoeling dat een gezinsdienst maximaal een uur duurt. Kinderen die om de een of andere reden niet langer in de kerk kunnen blijven, kunnen met een ouder uitwijken naar een zaal met tv-aansluiting. Er worden kinderliederen in de liturgie verwerkt, uit het liedrepertoire van de school of de kinderbijbelgroep.

De dominee zal rekening houden met de kinderen en hen met de preek proberen aan te spreken. Je kunt je indenken dat platen of eventueel een filmpje daarbij goede diensten kunnen bewijzen. Het is ook mogelijk dat de predikant of een jeugdleider de boodschap via een apart kindermoment presenteert, naast de verkondiging voor de anderen. Onze predikanten zullen bij de vormgeving van deze diensten worden geassisteerd door een klein team uit de werkgroep Kind & Eredienst.

Jeugddiensten

Een aantal keer per jaar is er een jeugddienst, die wat betreft het thema en de liedkeuze is voorbereid met een groep van CaVé of een catechisatiegroep 16 of 17-jarigen. Het doel van deze diensten is dat thema’s worden behandeld die voor jongeren belangrijk zijn. Daarnaast kunnen zij zelf zo invloed hebben op hoe de kerkdienst wordt vormgegeven en zij helpen de predikanten zo om de jongeren als doelgroep in het oog te houden bij de voorbereiding van hun kerkdiensten.

Jeugdraad en jeugdouderling

 • De jeugdraad bevat afvaardiging van alle subgroepen in het kind- en jeugdwerk (Kind en Eredienst, CaVé, catechese, Seven), predikanten, jeugdouderling Niek Veenstra en vertegenwoordiging vanuit de voormalige oudercommissie.
 • De jeugdraad wil de integratie van het kind- en jeugdwerk waarborgen en ook zorgen voor inhoudelijk overzicht. Daarnaast vindt er allerlei praktische afstemming en uitwisseling plaats.
 • Niek Veenstra richt zich met name op de jongeren tussen 16 en ongeveer 22 jaar, in overleg met de kringouderlingen, en samen met een werkgroep voor jongerenpastoraat.

Al met al brengt het jeugdwerk veel dynamiek met zich mee. Dat kan ook vragen oproepen. Het is daarom goed om te weten wie in de jeugdraad hiervoor aanspreekbaar zijn.

Kinderbijbelgroepen: Marleen Veening

CaVé: Rianne Mars

Seven: Wouter Kolkman

Catechisatie 16+: ds. Ruud ter Beek

Jongerenwerk 16-22: Niek Veenstra

Jeugdwerk algemeen: Marlies Hovenga, Gertrude Schoute, ds. Peter Hommes

0-12 jaar

 • De lammetjes (driejarigen t/m groep 1 van de basisschool) en de schaapjes (groep 2 en 3 van de basisschool) krijgen iedere week in de kinderbijbelgroepen bijbels onderwijs op eigen niveau tijdens de ochtenddienst. De groepen gaan de kerkzaal uit en nemen het licht uit de kerkzaal (de Paaskaars) mee naar hun eigen zaal. Hierbij wordt een lied gezongen door de gemeente. Daar krijgen zij op hun niveau een Bijbelverhaal te horen en wordt een knutselwerkje gemaakt. Dit gebeurt onder begeleiding van vijf vaste ouders met behulp van andere ouders en jongeren.
 • 7+ (groep 4, 5 en 6 van de basisschool) en Op Weg (vanaf groep 7 van de basisschool) krijgen 1x per twee weken kinderbijbelgroep tijdens de ochtenddienst. De kinderen verlaten in de morgendienst ook de kerkzaal, en gaan dan met de methode ‘on track’ van de HGJB aan het werk. Ook hier zijn vaste ouders om de kinderen te begeleiden. Deze bijeenkomsten zijn een voorbereidend traject op de catechisatie. 

12-16 jaar

 • Er zijn vier CaVé-groepen. CaVé staat voor Catechisatie & Vereniging, dit is in elkaar geschoven in één avond. Op deze avonden wordt gebruik gemaakt van de methode van de HGJB.
 • Er is eerst een openingsgedeelte waarbij alle kinderen aanwezig zijn, hier komt kerkelijk onderwijs aan bod. Vervolgens gaan de groepen uit elkaar voor de bespreking. Dit vindt plaats op de woensdagavond, alle groepen bij elkaar om de verbinding tussen de verschillende leeftijden te bevorderen.
 • De leiders (M/V) van deze groepen zijn ook buddy van de jongeren in hun groep. Zij groeien vier jaar met deze jongeren mee, zodat ze door de jaren heen een vertrouwensband kunnen opbouwen. Zo kan er, als het nodig is, ook dieper over geloofszaken worden gesproken of ander onderwerpen die de jongeren bezighouden. Als de jongeren 16 zijn geworden stromen ze uit de CaVé naar ander kerkelijk onderwijs, maar het contact met de buddy’s kan blijven bestaan.
 • Naast de CaVé-avonden, 1x per twee weken op woensdagavond, zijn er diverse gezellige activiteiten gepland. Deze zijn vormend voor de jongeren, de binding met elkaar en met hun buddy’s en horen daarom ook bij het totale leerplan.

16+

 • Voor jongeren vanaf 16 wordt apart catechisatie en vereniging (Seven) aangeboden.
 • Er is een catechisatiegroep voor 16-jarigen en voor 17-jarigen.
 • Daarna stromen de jongeren door in de geloofscursussen Christianity Explored, Life Explored en Discipleship Explored. Iedere cursus kent zeven of acht avonden, die ook alle avonden bezocht moeten worden om de cursus goed te doorlopen.
 • Christianity Explored behandelt het hele Marcusevangelie met de vraag wie Jezus is, wat Hij heeft gedaan, en wie Hij voor jou is. Life Explored behandelt de vraag waar je eigenlijk voor leeft en hoe God ons verlangen naar geluk kan vervullen. Met Discipleship Explored lees je de brief van Paulus aan de Filippenzen, en ontvang je handvatten voor discipelschap en het uitdelen van het evangelie.
 • Tijdens deze cursussen is er altijd gelegenheid om openbare geloofsbelijdenis af te leggen. Indien gewenst kan dit ook eerder worden gedaan door jongeren, maar daarbij wordt nog steeds verwacht dat zij het totale leerplan doorlopen.
 • Naast deze catechisaties en cursussen is er Seven. Seven bouwt de avonden op rond Denken, Spreken, Doen. Door een lezing wordt een onderwerp duidelijk neergezet, wat op een vervolgavond wordt verdiept, en daarna in praktijk wordt gebracht. De jeugd van 16 jaar en ouder komen volgens rooster bij elkaar in de Soos van het kerkgebouw op de zondagavond.