Stichting Bibliotheekfonds Kampen/Utrecht

Al bijna 70 jaar zamelt het bibliotheekfonds geld in om dit beschikbaar te stellen aan de bibliotheek van de Theologische Universiteit in Kampen (en nu ook in Utrecht). Met dit geld worden boeken, tijdschriften en digitale publicaties aangeschaft ten bate van onderzoekers, docenten, studenten en andere gebruikers van de bibliotheek.

Dit bericht is geplaatst op 07-10-2022

Afgelopen juni is een begin gemaakt met de verhuizing van de universiteit van Kampen naar Utrecht. Deze overgang zal een aantal jaren in beslag nemen. De bibliotheek is een van de laatste onderdelen die zal verhuizen. De tijdelijke dubbele locatie en de aankomende verhuizing brengen voor de bibliotheek extra kosten met zich mee. Temeer reden om het bibliotheekfonds te ondersteunen.

In het verleden waren er vaak plaatselijke contactpersonen die geld inzamelden voor ons fonds. In de meeste gemeentes bestaat dit systeem niet meer. Dit betekent dat naast eventuele collectes particuliere giften een belangrijke bron van inkomsten zijn.

Allereerst willen we ieder die ons de afgelopen (corona)jaren met een gift verder heeft geholpen hartelijk danken. Maar uw giften blijven nodig! Wilt u ons daarom blijven steunen? We hanteren nog steeds een richtbedrag van 7 euro per adres per jaar.

Op onze website vindt u meer informatie, onder meer de financiële jaarverslagen, zie: https://tukampen.nl/bibliotheek/bibliotheekfonds/IBAN: NL06 INGB 0000 5912 24 t.n.v. Bibliotheekfonds T.U. Voor de volledigheid: het bibliotheekfonds heeft de ANBI-status.

In Christus verbonden

Dr J.M. Beute, voorzitter A. Harmanny- van Dijken, secretaris